Rate this video
(2 votes)

Հասմիկ Կարապետյան (Meet Your Star)

Այսoր` մայիսի 28-ին վերջապես կայացավ մեր նոր նախագծի (HF Meet Your Star) այդքան սպասված առաջին հանդիպումը Հասմիկ Կարապետյանի հետ: Շնորհավորում ենք բոլոր հաղթողներին, շնորհակալություն ենք հայտնում Հասմիկին հրավերը չմերժելու համար և ներկայացնում ենք հանդիպման լուսանկարներե: Հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևան-ի "The Club" Ակումբում:

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart