Rate this video
(1 Vote)

Հասմիկ Կարապետյան - Քո Սիրո Դիմաց

Հասմիկ Կարապետյան | Երաժշտություն` Հասմիկ Կարապետյան | Խոսք` Ավետ Բարսեղյան | Պրոդյուսեր` DerHova | Ռեժիսոր` Արթուր Մանուկյան

Latest Videos

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart